Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPEDIUM SZKOLNE

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE:

  1. miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie jest większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. miejscem zamieszkania ucznia jest Gmina Białobrzegi.

O POMOC MOGĄ WNIOSKOWAĆ:

1) rodzice lub opiekun prawny,

2) pełnoletni uczeń,

3) dyrektor szkoły

Stypendium szkolne może być przyznawane również z urzędu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów, do dnia 15 października danego roku szkolnego.

2. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy  sytuacja dochodowa rodziny uległa pogorszeniu polegającemu na obniżeniu dochodu na osobę w rodzinie ucznia, co najmniej do kwoty obowiązującego kryterium dochodowego (np. na skutek zmiany sytuacji prawnej ucznia lub członków jego rodziny pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym tj. urodzenia się lub śmierci członków rodziny utraty przez nich pracy albo świadczenia rentowego itp.), wniosek, o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu, o którym mowa w pkt.1. Stypendium szkolne przyznaje się wówczas od miesiąca, w którym złożono wniosek.

FORMY POMOCY:

1) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udział w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności koszty nauki języków obcych, zajęć sportowych, tanecznych, recytatorskich, kursów komputerowych, wycieczek szkolnych, wyjść do kin i teatrów, wyjazdów na zielona szkołę organizowanych przez szkołę,

2)pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego(dres, bluza sportowa, spodenki, obuwie sportowe, koszulki), atlasów, encyklopedii, słowników, instrumentów muzycznych, pokrycie abonamentu internetowego i innych uznanych przez dyrektora szkoły za niezbędne w trakcie edukacji szkolnej,

3) całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności kosztów zakwaterowania, zakupu posiłków, przejazdu,

4)świadczenie pieniężne, jeżeli udzielenie stypendium w formach określonych w pkt 1, 2, 3 nie jest możliwe lub nie jest celowe.

USTALANIE WYSOKOŚCI STYPENDIUM SZKOLNEGO:

  1. przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie od 50% do 100% kwoty kryterium dochodowego stypendium ustala się w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych, zawierającej się w przedziale od 80% do 150% kwoty zasiłku rodzinnego,
  2. przy dochodzie miesięcznym na osobę w rodzinie niższym, niż 50% kwoty kryterium dochodowego, stypendium ustala się w kwocie zaokrąglonej do pełnych złotych, zawierającej się w przedziale od 80% do 200% kwoty zasiłku rodzinnego.

TERMIN WYPŁATY STYPENDIUM SZKOLNEGO

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Stypendium szkolne wypłacane jest miesięcznie lub jednorazowo w terminach:

1) do dnia 31 grudnia - za okres od września do grudnia lub od października do grudnia danego roku,

2) do dnia 30 czerwca - za okres od stycznia do czerwca danego roku.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O ZASIŁEK SZKOLNY:

  1. uczeń znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego
  2. miejscem zamieszkania ucznia jest Gmina Białobrzegi.

Przez zdarzenie losowe rozumie się w szczególności: pożar lub zalanie mieszkania, nagłą chorobę w rodzinie ucznia, śmierć rodzica lub prawnego opiekuna, nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia, kradzież w mieszkaniu ucznia, nagła, niezawiniona utrata pracy przez rodzica lub opiekuna prawnego, inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

O POMOC MOGĄ WNIOSKOWAĆ:

1) rodzice lub opiekun prawny,

2) pełnoletni uczeń,

3) dyrektor szkoły

Zasiłek  szkolny może być przyznany również z urzędu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

FORMY PRZYZNAWANIA ZASIŁKU SZKOLNEGO

  1.  świadczenie pieniężne na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjny,
  2. pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym,

WYSOKOŚĆ ZASIŁKU SZKOLNEGO

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty zasiłku rodzinnego.

 

 

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny